Pravila nagradne igre “Zadeni smučarski tečaj za vso družino”

Pravila nagradne igre “Zadeni smučarski tečaj za vso družino”

  1. Definicije pojmov

Organizator nagradne igre »Zadeni smučarski tečaj za vso družino« je Smučarski klub Snežinka. (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra poteka v prostorih kreativnega otroškega mesta Minicity, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

  1. Sodelovanje v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno, a vezano na izpolnitev prijavnice, ki jo je mogoče najti kreativnem otroškem mestu Minicity, Šmartinska 152 v Ljubljani.

V nagradni igri lahko sodelujejo:

  • fizične osebe, ki so stare 18 let ali več;
  • pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo prijavnico.

Svoje strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri potrdijo s podpisom prijavnice.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati fizičnim osebam, zaposlenih pri organizatorju, ter otrokom ožjih družinskih članov oseb, zaposlenih pri organizatorju.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 

III. Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v Minicity Ljubljana od 18. 12. 2015 do vključno 15. 1. 2016. Pravila te igre so v času njenega trajanja objavljena na spletni strani www.snezinka.com

 

  1. Postopek izbora nagrajenca

Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja organizatorja do 20.1. 2016.

Izmed vseh oddanih Prijavnic, bo organizator naključno izžrebal enega nagrajenca izmed vseh, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Za korektno izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija, v sestavi organizatorja nagradne igre.

  1. Nagrada in njen prevzem

Zmagovalec nagradne igre prejme:

  • 5-dnevni tečaj smučanja (vključuje 5x povratni avtobusni prevoz iz Ljubljane do mesta smučišča in nazaj, celodnevno smučarsko karto ter kosilo v hotelu ob smučišču) za največ 5 oseb.

Organizator bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo navedli v Prijavnici. Nagrajenec mora v petih dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov ter posredovati fotokopijo davčne številke. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemo po vrstu, in tako dalje, dokler se nagrade ne podeli. Prejemniki nagrad bodo le-te dobili po pošti.

Nagrajenci bodo najkasneje v roku 10 dni po zaključku natečaja navedeni tudi na spletni strani ali Facebook strani organizatorja.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu presegla 84 €, bo organizator Smučarski klub Snežinka za nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6). V tem primeru je prejemnik nagrade dolžan organizatorju nagradne igre poleg imena, priimka in naslova sporočiti tudi davčno številko.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali končata nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov tomaz.zugel@snezinka.com

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da – Organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdelujejo ter uporabljajo za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bosta organizator te igre in soorganizatorja skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 

VII. Drugo

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem v aplikaciji.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.